ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกทระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๗
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๔๗๓
Copyright © Ministry of Justic 2015